LICENTIEOVEREENKOMST VOOR AISPYER-EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") ZORGVULDIG DOOR VOORAFGAAND AAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOOR APPLICATIESYSTEMEN (HIERNA - SOFTWARE / GELICENTIEERDE SOFTWARE). DOOR DE SOFTWARE TE KOPEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. INDIEN U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE NIET AANVAARDT, INSTALLEER OF GEBRUIK DE SOFTWARE EN VERWIJDER DE SOFTWARE EN ALLE HAAR VERWANTE BESTANDEN VAN UW APPARAAT. DEZE EULA IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U (HIERNA - DE GEBRUIKER) EN AISPYER (HIERONDER - DE APPLICATIE-AANBIEDER / AISPYER) VOOR GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.

DOOR DEZE EULA TE ACCEPTEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD DEZE SOFTWARE UITSLUITEND TE INSTALLEREN OP EEN APPARAAT OF APPARATEN DIE U EIGEN IS EN VOOR CLOUDGEBASEERDE OF ANDERE MONITORING DIE GEEN INSTALLATIE OP EEN APPARAAT VEREIST, OM HET ALLEEN TE GEBRUIKEN IN VERBINDING MET EEN ACCOUNT, TOEPASSING, OF PROGRAMMEER U HEEFT HET RECHT OP TOEGANG. U GAAT OOK AKKOORD OM IEDERE PERSOON (S) TE INFORMEREN, DIE EEN APPARAAT GEBRUIKT (EN) MET DE GEÏNSTALLEERDE SOFTWARE EN EEN ANDERE PERSOON MET HET RECHT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT EEN GECONTROLEERD ACCOUNT VAN DE AANWEZIGHEID VAN DE SOFTWARE. HET NIET NAKOMEN ERVAN KAN LEIDEN TOT EEN SCHENDING VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT DOOR U. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ALLE JURIDISCHE KOSTEN DIE ZIJN VERSTREKT DOOR DE APPLICATIE-AANBIEDER EN / OF DOOR ENIGE PERSOON (N),DIE EEN APPARAAT MET DE SOFTWARE GEBRUIKT GEÏNSTALLEERD UIT UW ONJUISTE OF ILLEGALE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

De gebruiker erkent dat de software zal worden gebruikt voor het bewaken, volgen en verkrijgen van toegang tot bepaalde apparaten zoals mobiele telefoons en computers (inclusief, maar niet beperkt tot, e-mail- en sms-berichten) van kinderen en werknemers en andere eigenaren van apparaten met hun toestemming hiervoor, ook door het gebruik van apparaten, waarop de Software is geïnstalleerd.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de installatie en het gebruik van de software in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke wetgeving die de bewaking van apparaat-,account-,applicatie- of programma-activiteit en -gebruik regelt en de software niet zal gebruiken in strijd met de wetten waaraan de gebruiker onderworpen is, inclusief enige wet, regel, verordening of overheidsregelgeving.

De gebruiker stemt ermee in deze software ALLEEN te installeren op een apparaat dat eigendom is van een gebruiker of op een apparaat waarvoor de gebruiker expliciete toestemming en / of toestemming van de apparaateigenaar heeft gekregen voor een dergelijke installatie. De gebruiker stemt ermee in deze software NIET te installeren op een apparaat dat geen eigendom is van de gebruiker of op een apparaat waarvoor de gebruiker geen uitdrukkelijke toestemming en / of toestemming heeft gegeven voor een dergelijke installatie.

Voor cloudgebaseerde of andere bewaking waarvoor geen installatie op een apparaat vereist is, stemt de gebruiker ermee in deze software ALLEEN te gebruiken in verband met een account, applicatie of programma waartoe de gebruiker wettelijk het recht heeft.

De gebruiker erkent dat het verboden is en in strijd met de voorwaarden van deze EULA om geen derde partij te informeren over welk apparaat, account, applicatie of programma door de gebruiker wordt gecontroleerd met de.

De gebruiker stemt ermee in dat niemand anders toegang krijgt tot de informatie die de software verzamelt van het apparaat, de account, de applicatie of het programma waarop de software is geïnstalleerd.

De gebruiker begrijpt dat de site en de software van Aispyer alleen mogen worden gebruikt met als doel (i) ouderlijk toezicht op hun kinderen,(ii) door werkgevers om de apparaten te controleren die van hen zijn en waarop de werknemers werken,(iii) ) op een apparaat dat eigendom is van een gebruiker,(iv) door een gebruiker met toestemming van een apparaateigenaar.

De gebruiker erkent dat de fysieke toegang tot een doelapparaat vereist is om de software op dat doelapparaat te installeren.

De gebruiker erkent dat de software niet op afstand mag worden geïnstalleerd zonder dat hij te goeder trouw beschikt over een doelapparaat door de gebruiker met fysieke toegang hiertoe. Op afstand kan de software op iOS-apparaten worden geïnstalleerd, maar de iCloud-inloggegevens zijn vereist, wat betekent dat de Aispyer-applicatie alleen door de gebruiker mag worden geïnstalleerd met toestemming van de eigenaar van het apparaat of op het eigen apparaat van een gebruiker.

De gebruiker is zich ervan bewust dat voordat u de software installeert, u de compatibiliteitsvereisten van uw doelapparaat moet controleren in overeenstemming met het compatibiliteitsbeleid. Als u na de installatie niet aan het compatibiliteitsbeleid voldoet, gaat u ermee akkoord dat dit uw verantwoordelijkheid is en dat u geen restitutie krijgt.

De gebruiker begrijpt dat een doelapparaat moet voldoen aan het compatibiliteitsbeleid om de software te kunnen gebruiken met basisfuncties. Als er meer functies nodig zijn op een doelapparaat, wordt jailbreak (iOS) of rooten (Android) uitgevoerd, wat een wettelijke procedure is volgens de toepasselijke wetgeving. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN GARANDEERT, VERTEGENWOORDIGT, VERBONDEN EN VERKLAART U HET VOLGENDE:

Omvang van de licentie:de Applicatieprovider verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare herroepbare licentie (hierna - de Licentie) om (i) de Software te installeren op een of meer apparaten die uw eigendom zijn, die onder uw controle staan ,en (ii) de Software en alle gerelateerde informatie die door de Software aan u wordt verstrekt, bekijken, beoordelen en gebruiken,(iii) of om de Software te gebruiken voor cloudgebaseerde monitoring van een gespecificeerd account, applicatie of programma. Niets in deze EULA moet worden geïnterpreteerd als het toestaan van installatie van de Gelicentieerde Software op elk apparaat dat u niet bezit of beheert, of dat u niet het wettelijke recht hebt om te controleren, of om een account, applicatie of programma te controleren dat u niet hebt wettelijk controlerecht. Voor bewaking in de cloud mag u de gelicentieerde software niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar het door meerdere apparaten tegelijk of op elk apparaat dat u gebruikt kan worden gebruikt. die u niet bezit of controleert, of waarvoor u niet het wettelijke recht hebt om te controleren. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of u het wettelijke recht hebt om het apparaat, account, applicatie of programma te controleren.

Aispyer is ontworpen voor legaal gebruik. De Gelicentieerde Software is ontworpen voor gebruik door diegenen die het wettelijke recht hebben om het apparaat, de account, de applicatie of het programma te controleren waarop het is geïnstalleerd of waarop het wordt gebruikt. De applicatieprovider kan u geen juridisch advies geven over uw gebruik van de gelicentieerde software. Houd er rekening mee dat het in de meeste gevallen wordt beschouwd als een schending van de toepasselijke wetgeving om bewakingssoftware te installeren of te gebruiken, zoals de Gelicentieerde Software, naar een mobiele telefoon of ander apparaat, account, applicatie of programma die u niet mag controleren. De wet vereist in het algemeen dat u de gebruikers of eigenaren van het apparaat, account, applicatie of programma informeert dat het apparaat, account, applicatie of programma wordt gecontroleerd. Als u dit niet doet, kan dit in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, wat kan leiden tot zware geldelijke en strafrechtelijke sancties die aan de overtreder worden opgelegd. Je zou moeten raadpleeg uw eigen juridisch adviseur met betrekking tot de wettigheid van het gebruik van de gelicentieerde software op de manier waarop u deze wilt gebruiken voordat u de gelicentieerde software downloadt, installeert of gebruikt. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen dat u het recht hebt om het apparaat, de account, de applicatie of het programma waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd, te controleren. De applicatieprovider kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de gebruiker ervoor kiest om een apparaat, account, applicatie of programma heeft de gebruiker niet het recht om te controleren.

Onjuist gebruik van de software. U stemt ermee in de Gelicentieerde Software op geen enkele manier te gebruiken om de rechten van een andere persoon te intimideren, misbruiken, stalken, bedreigen, belasteren of anderszins te schenden of te schenden, en dat de Applicatieprovider op geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u ,noch voor intimiderende, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende of illegale berichten of uitzendingen die u mogelijk ontvangt als gevolg van het gebruik van de Gelicentieerde Software. Indien de licentie Software wordt op het apparaat geïnstalleerd zonder toestemming van de eigenaar, de applicatieprovider heeft het recht om instructies voor het verwijderen van de installatie voor deze persoon te openen en ervoor te zorgen dat het account van een overtreder wordt geblokkeerd. Houd er rekening mee dat alle gegevens op Aispyer-servers zijn gecodeerd om de privacy van de accounthouder te beschermen, daarom kan de applicatieprovider deze gegevens niet aan derden bekendmaken of van de server lezen.

Licentie. Het is begrepen en overeengekomen dat de Applicatieprovider de eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en voor het origineel, en alle kopieën van de Gelicentieerde Software en gerelateerde informatie, verbeteringen, verbeteringen of afgeleiden daarvan en eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten daarbij behorende, geheel of gedeeltelijk, berust bij en blijft het exclusieve eigendom van de Applicatieprovider. U, als licentiehouder, via uw het downloaden, installeren of gebruiken van de Software verkrijgt geen eigendomsrechten op de Gelicentieerde Software. De gelicentieerde software wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen, evenals door andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. De in deze licentie verleende rechten zijn beperkt tot het recht om de Gelicentieerde Software te downloaden, installeren en gebruiken en omvatten geen andere intellectuele eigendomsrechten.

U stemt ermee in dat u niet mag en niet zult:(i) de gelicentieerde software verkopen, leasen, verhuren, in licentie geven, in sublicentie geven, opnieuw distribueren, toewijzen of verlenen; (ii) de Gelicentieerde Software geheel of gedeeltelijk te decompileren, demonteren of reverse-engineeren; (iii) afgeleide software schrijven of ontwikkelen, proberen de broncode van de gelicentieerde software, eventuele updates of enig onderdeel of enig ander softwareprogramma op basis van de gelicentieerde software af te leiden, te wijzigen of te creëren. Software; (iv) de Software te verstrekken, openbaar te maken, openbaar te maken of beschikbaar te stellen aan of toe te staan door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Applicatieprovider; of (v) de Software kopiëren.

Elke poging daartoe wordt beschouwd als een schending van de EULA en de rechten van de Applicatieprovider. Als u deze beperking overtreedt, kunt u onderworpen worden aan gerechtelijke stappen en schadevergoeding.

De Applicatieprovider kan gedurende de looptijd van de Licentie upgrades, modificaties, updates of toevoegingen (hierna:de Modificaties) aan de Gelicentieerde Software leveren. De voorwaarden van deze EULA zullen worden toegepast op een dergelijke wijziging, tenzij een dergelijke wijziging vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie zullen worden toegepast.

U verklaart dat deelname onder deze EULA geen enkele overeenkomst schendt om door u verkregen eigendomsinformatie in vertrouwen of in vertrouwen voorafgaand aan deze EULA vertrouwelijk te houden. U verklaart dat u hiermee geen mondelinge of schriftelijke overeenkomst bent aangegaan en deze ook niet zult aangaan.

Toestemming voor gebruik van gegevens:u gaat ermee akkoord dat de applicatieprovider technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de verstrekking van software-updates, productondersteuning en andere services voor u (indien aanwezig) met betrekking tot de Gelicentieerde Software. U stemt ermee in dat de applicatieprovider hiervan gebruik mag maken informatie, zolang deze zich in een vorm bevindt die u niet persoonlijk identificeert, om haar producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren. De applicatieprovider zal gegevens die u persoonlijk identificeren alleen gebruiken in de normale gang van zaken met u rechtstreeks en zal dergelijke gegevens niet aan andere partijen bekendmaken, behalve zoals vereist door rechtbanken of wetshandhavingsinstanties of zoals uiteengezet in het privacybeleid.

Informatie van derden. U stemt ermee in dat u op geen enkel moment voor of na deze EULA eigendomsinformatie of bedrijfsgeheimen van andere personen die eventueel in uw bezit zijn, op onjuiste wijze gebruikt of openbaar maakt. Bovendien, als de Applicatieprovider vertrouwelijke informatie van zijn derde licentiegevers openbaar maakt, zult u voldoen aan alle gebruiks- en vertrouwelijkheidsrichtlijnen die door de Applicatieprovider van u zijn gevraagd. Je zult al die dingen vasthouden vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie in strikte vertrouwelijkheid en zal deze niet bekendmaken aan derden of gebruiken ten behoeve van iemand anders dan voor de Applicatie Provider of een dergelijke derde partij.

Diensten; Materialen van derden:De gelicentieerde software maakt toegang mogelijk tot services en websites van derden (hierna - de services). U begrijpt dat u door het gebruik van de Services inhoud kunt tegenkomen die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd, welke inhoud al dan niet kan worden geïdentificeerd als expliciet taalgebruik en dat de resultaten van elke zoekopdracht of invoer van een bepaalde URL door u of door een persoon die de controle heeft over het bewaakte apparaat, account, applicatie of programma kan automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal genereren. Desalniettemin stemt u ermee in om de Services op eigen risico te gebruiken en dat de Applicatieprovider niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn.

Bepaalde Services kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden (hierna:de materialen van derden) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links naar bepaalde websites van derden bieden. Door de Services te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Applicatieprovider niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enige andere ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. De Applicatie Provider geeft geen garanties of onderschrijft deze niet, zal er niet vanuit gaan en zal niet verantwoordelijk worden gehouden jegens u of enige andere persoon voor diensten van derden, materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden . Materialen van derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.

Services kunnen bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten dat wordt beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot copyright; u zult dergelijke bedrijfseigen inhoud, informatie of materialen niet gebruiken, behalve voor toegestaan gebruik van de Services.

Duur en beëindiging:De duur van deze licentie loopt gelijktijdig met de duur van uw abonnement, de periode waarin u bevoegd bent om de gelicentieerde software te gebruiken. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van de applicatieprovider als u zich niet houdt aan een of meer voorwaarden van deze EULA of als uw abonnementsperiode afloopt. Na beëindiging van de licentie moet u alle gebruik van de gelicentieerde software stopzetten en verwijder het van alle apparaten waarop het is geïnstalleerd.

Beperkte garantie. Deze beperkte niet-overdraagbare garantie dekt de software voor de periode onder uw abonnement nadat de licentie is aangeschaft. Als u gedurende die tijd aanvullingen, updates of vervangende software ontvangt, wordt de beperkte garantie verlengd tot het einde van uw abonnement. Voor zover wettelijk toegestaan, duurt deze impliciete garantie alleen gedurende de looptijd van de beperkte garantie.

Uitsluitingen van garantie. Deze beperkte garantie dekt geen problemen veroorzaakt door uw handelingen (of nalatigheden),handelingen van anderen of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de Applicatieprovider.

Technische problemen. In het geval van technische problemen met de software kunt u professionele hulp inroepen van het Aispyer Customer Support Center, dat u volledige ondersteuning zal bieden onder de beperkte garantie tijdens uw abonnementsplan.

Remedie. Als u technische problemen heeft met de Software, die niet kunnen worden verholpen door het Aispyer Customer Support Center, is de enige remedie waarvoor u in aanmerking komt een volledige terugbetaling in overeenstemming met het Teruggavebeleid. Om uw beperkte garantie uit te oefenen, stuurt u een e-mail met een beschrijving van het probleem en een aankoopbewijs naar contact@aispyer.com.

De voorwaarden van deze EULA kunnen op elk moment worden gewijzigd en in het geval van wijzigingen zal de bijgewerkte versie van de EULA op deze pagina verschijnen.

De Applicatie Provider behoudt zich het recht voor om deze Licentie die u is verleend op elk moment te wijzigen; de wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op de website aispyer.com worden geplaatst. De Applicatie Provider kan ook zonder aansprakelijkheid bepaalde functies van de Gelicentieerde Software wijzigen, stopzetten of limieten opleggen. Uw aanhoudend gebruik van de gelicentieerde software geeft aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL DE AISPYER NIET AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT ENIGE CLAIM, VRAAG OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE CLAIM, VRAAG OF ACTIE DIE ELK VERLIES, LETSEL OF SCHADE VEROORZAAKT, INDIRECT, DIE KUNNEN LEIDEN TOT GEBRUIK OF BEZIT VAN DE SOFTWARE; OF VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS, CONTRACTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, HET GEBREK AAN DE GEGEVENS OF HET SCHENDING VAN DEZE EULA, OF IN EEN HANDEL IN CONTRACT OF MORTEL OF GEBASEERD OP EEN GARANTIE, ZELFS ALS AISPYER IS GEADVISEERD MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deze EULA is niet bedoeld en is niet (a) het wijzigen of uitsluiten van enige wettelijke consumentenrechten die niet wettelijk kunnen worden gewijzigd of uitgesloten, of (b) het beperken of uitsluiten van enig recht dat u zou kunnen hebben op een andere partij als u de Software rechtstreeks van de Aispyer-website. In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde uitsluitingen van aansprakelijkheid, schadebeperkingen of afwijzingen van garantie niet toegestaan. Aispyer is in geen geval aansprakelijk voor uw gebruik van de Software.

Aanvullende voorwaarden. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers vormt de volledige, definitieve en geïntegreerde overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken en communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. De Applicatie Provider behoudt zich alle rechten of licenties voor die niet specifiek hierin zijn verleend. Deze EULA mag dat niet worden toegewezen (van rechtswege of anderszins) of op enigerlei wijze door u worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de applicatieprovider.

U erkent dat een schending van deze EULA onherstelbare schade zou toebrengen aan de Applicatieprovider waarvoor geldelijke schade geen afdoende oplossing is. Dienovereenkomstig heeft de applicatieprovider het recht om in het geval van een dergelijke inbreuk een voorlopige voorziening en andere billijke rechtsmiddelen te zoeken.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE EULA HEEFT GELEZEN EN BEGRIJPT DE RECHTEN, VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN VASTGESTELD. DOOR DOOR TE GAAN MET HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE, STEMT U ER UITDRUKKELIJK IN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze EULA wordt geïnterpreteerd volgens de toepasselijke wetten en de exclusieve bevoegdheid van de relevante rechtbanken.

Internationaal gebruik. Hoewel de Software mogelijk wereldwijd toegankelijk is, kunnen we niet beweren dat de Software of aanverwant materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik op uw locatie en dat de Software mogelijk niet toegankelijk is vanuit gebieden waar de inhoud door lokale wetten verboden is. Degenen die ervoor kiezen om vanaf dergelijke locaties toegang te krijgen tot de Software, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten zijn van toepassing. Elke aanbieding en / of informatie in verband met de Software is ongeldig waar verboden.

Zonder het voorgaande te beperken, mag de Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar (of naar een nationale inwoner van) Amerikaanse embargo-landen of (b) naar iemand op de lijst van Speciaal aangewezen Nationals van de US Treasury Department of de VS Lijst van geweigerde personen of lijst van entiteiten van het Ministerie van Handel. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Software, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of een nationale inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.

De meest veilige en betrouwbare gsm-tracker voor Android

Disclaimer:

AiSpyer MAG ALLEEN VOOR LEGALE ACTIVITEITEN GEBRUIKT WORDEN. Het is een bewakingssoftware voor smartphones en tablets, die alleen mag door ouders worden gebruikt voor toezicht op hun kinderen, door werkgevers om hun eigen apparaten waarop werknemers werken te controleren en op een apparaat dat eigendom van jou is en met toestemming van de eigenaar van een apparaat.

Het nalaten hiervan zal waarschijnlijk leiden tot overtreding van de toepasselijke wetgeving, wat kan leiden tot hoge geldboetes en strafrechtelijke sancties, die aan de overtreder kunnen worden opgelegd. Jij dient met betrekking tot de wettigheid van het gebruik van de app op de manier zoals jij van plan bent om het gaan te gebruiken jouw eigen juridisch adviseur te raadplegen. Je moet dit doen voordat je je aanmeldt, downloadt, installeert en het gebruikt. Aispyer kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een gebruiker ervoor kiest om een apparaat te controleren waarvan de gebruiker niet weet dat het wordt gecontroleerd. Aispyer kan ook geen juridisch advies over het gebruik van de software geven.


Copyright © 2021 , AiSpyer Studio. All rights reserved.