SERVICEVOORWAARDEN AISPYER

1. JURIDISCHE INFORMATIE

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'Algemene voorwaarden') worden uitgegeven door AISPYER (de 'Uitgever'),een besloten vennootschap met een enige aandeelhouder. U kunt per e-mail contact opnemen met de uitgever op het volgende adres:contact@aispyer.com.

De uitgever bezit en publiceert de applicatie en https://www.aispyer.com (hierna "de site").

2. ONDERWERP

Deze algemene voorwaarden bevatten de voorwaarden waaronder de uitgever de gebruikers toestemming geeft om de applicatie en de site te gebruiken.

De Uitgever biedt een Applicatie aan Gebruikers waarmee ze de activiteit van hun mobiele terminal kunnen volgen en op afstand kunnen lokaliseren, en kunnen van tijd tot tijd ook andere Services aanbieden via de Applicatie en de Site.

3. DEFINITIES

In dit document hebben de volgende termen, indien afgebeeld met een hoofdletter, de volgende betekenissen, of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen:

"Applicatie":Betekent de applicatie voor compatibele mobiele terminals, volledig eigendom van de Uitgever, die kan worden gedownload vanaf het volgende adres:https://www.aispyer.com.

"Gebruikersaccount":Betekent de speciale persoonlijke ruimte van de Gebruiker op de Site.

"Gebruiker":verwijst naar elke persoon die de Applicatie, de Site en de Services gebruikt door de Uitgever gebruikt.

"Speciale voorwaarden":verwijst naar alle speciale voorwaarden, zoals prijzen, die van toepassing zijn op het verlenen van specifieke diensten, goedgekeurd door de gebruiker en de uitgever.

"Intellectuele eigendomsrechten":betekent alle eigendomsrechten en belangen van welke aard dan ook die de uitgever bezit of in licentie heeft, en die bestaan op de datum van deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeien, inclusief die betreffende de toepassing, de site en de diensten ,inclusief elke uitvinding, idee, verbetering, productiekennis, technologie, productiegeheim, handelsmerk, octrooi.

"Identificatoren":verwijst naar de informatie over gebruikers met hun identificatie en het beveiligingswachtwoord dat door elke gebruiker is gekozen om toegang te krijgen tot hun accounts.

"Services":verwijst naar de services die door de Publisher aan de Gebruikers worden geleverd via de Applicatie.

"Site":betekent dat de website van de uitgever toegankelijk is op het volgende adres:https://www.aispyer.com.

4. TOEPASSING EN UITVOERBAARHEID VAN DE AV

Het gebruik van de applicatie door de gebruiker impliceert voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de gebruiker door elektronische middelen wordt geacht hetzelfde effect te hebben als een fysieke handtekening door de gebruiker. Door de site te bezoeken, stemt de gebruiker er ook mee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en aan al hun bepalingen met betrekking tot de site.

Om deze T & C's geldig te accepteren, moeten gebruikers de volledige rechtsbevoegdheid hebben, of bij gebrek hieraan moeten ze de toestemming hebben van een voogd als ze niet over de vereiste rechtsbevoegdheid beschikken, een wettelijke vertegenwoordiger als ze minderjarig zijn, of ze moeten een vertegenwoordigingsmandaat hebben indien u optreedt namens een rechtspersoon.

Elke installatie van de applicatie en acceptatie van de algemene voorwaarden namens een andere gebruiker impliceert de voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de eindgebruiker van de applicatie. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige installatie en gebruik van de applicatie zonder voorafgaande toestemming van de eindgebruiker.

De uitgever kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Voorafgaand aan de datum waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden, zal de Uitgever Gebruikers die een Gebruikersaccount hebben informeren over de datum waarop de nieuwe bepalingen in werking zullen treden. Als een gebruiker niet binnen een (1) week reageert, worden de door de uitgever voorgestelde wijzigingen geacht door die gebruiker te zijn geaccepteerd.

Indien de Uitgever op enig moment geen gebruik maakt van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, zal dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn recht om later gebruik te maken van die bepaling of van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden.

5. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

Identificatoren en verbinding

Tijdens de installatie van de applicatie moeten gebruikers een geldig e-mailadres invoeren. Gebruikers moeten bovendien hun identificatiegegevens maken. Ze moeten een sterk wachtwoord kiezen en dit regelmatig wijzigen. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de openbaarmaking van hun identificatiegegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van hun identificatiegegevens te bewaren. Gebruikers moeten de uitgever onmiddellijk informeren over elk ongeoorloofd gebruik van hun identificatiegegevens. De uitgever is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het onvermogen van een gebruiker om zijn identificatiegegevens te beschermen.

In geval van verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik of risico van ongeoorloofd gebruik van hun identificatiegegevens, moeten gebruikers deze onmiddellijk wijzigen en dit aan de uitgever melden.

6. DE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruikers verbinden zich ertoe de applicatie en de site te goeder trouw en in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Bovendien mogen de gebruikers onder geen enkele omstandigheid:

De functionaliteit of de beschikbaarheid van de Applicatie en / of de Site wijzigen of proberen te wijzigen;

Gebruik de applicatie en / of de site voor illegale doeleinden;

Neem deel aan activiteiten die inbreuk maken op de privacy van andere mensen, zoals door de identiteit van een andere persoon te stelen;

Corrigeren, onderscheppen of controleren van correspondentie of communicatie die niet voor hen bestemd is;

Download de applicatie naar de smartphone van een derde partij zonder de vooraf geïnformeerde, uitdrukkelijke toestemming van de eindgebruiker van de applicatie te beveiligen.

7. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN (VOOR DIENSTEN ONDER BETALING)

De applicatie kan door de gebruiker gratis worden gedownload en geïnstalleerd. Onder voorbehoud van aanvaarding van de speciale voorwaarden door de uitgever, kunnen gebruikers tegen betaling ook toegang krijgen tot specifieke diensten.

De totale prijs van de bestelling die door een gebruiker is geplaatst, wordt vermeld in de beschrijving van de aanbieding (en) die door de gebruiker op de site van de uitgever is geselecteerd, voordat de gebruiker zijn bestelling bevestigt en betaalt. Deze totale prijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars inclusief belasting.

De uitgever kan zijn prijzen van tijd tot tijd wijzigen; de getoonde prijzen zijn daarom alleen geldig op de datum waarop ze door de gebruiker zijn aanvaard en zijn niet noodzakelijk van toepassing op toekomstige transacties. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot het internetnetwerk via de mobiele terminal en / of computer van de gebruiker.

De gebruiker garandeert de uitgever dat hij over alle vereiste autorisaties beschikt om de betalingsmethode te gebruiken die is geselecteerd bij het plaatsen van een bestelling voor betaalde diensten. Het contract tussen de uitgever en de gebruiker komt geldig tot stand na bevestiging van de bestelling als betaling en is voor hen onherroepelijk bindend.

De uitgever heeft het recht om de toegang van de gebruiker tot de applicatie, de site en / of de diensten op te schorten in geval van het niet of niet geheel of gedeeltelijk betalen van enig bedrag dat de gebruiker aan de uitgever verschuldigd zou zijn, in geval van betalingsachterstand, of in geval van fraude of poging tot fraude.

8. TERUGBETALINGSBELEID

Zorg ervoor dat u het teruggavebeleid leest voordat u uw bestelling voltooit, u kunt het lezen door op te klikkenhier.

9. BESCHIKBAARHEID EN ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN

Voordat gebruikers de applicatie en / of de site gebruiken, moeten ze ervoor zorgen dat ze over de technische en computerapparatuur en faciliteiten beschikken die nodig zijn om de applicatie en / of de site te gebruiken. Gebruikers moeten er bovendien voor zorgen dat de configuratie van hun hardware en software geschikt is en geen virussen bevat.

De uitgever zal alle nodige maatregelen nemen om een ononderbroken toegang tot de applicatie, de site en / of de diensten mogelijk te maken. De Uitgever wijst hierbij echter elke aansprakelijkheid af voor enige onderbreking van de dienst als gevolg van een storing in het internet, bugs of bedieningsfouten. De applicatie, de site en / of de services kunnen ook tijdelijk worden onderbroken voor geplande onderhoudswerkzaamheden.

De uitgever wijst ook aansprakelijkheid af voor het niet beschikbaar zijn van de applicatie, de site en / of de services als gevolg van het handelen of nalaten van een derde partij of een gebruiker die buiten zijn macht ligt.

10. KLANTENSERVICE

Voor meer informatie of om een klacht in te dienen, moeten gebruikers met voorrang contact opnemen met de klantenservice van de uitgever, zodat deze kan proberen een oplossing voor het probleem te vinden.

Voor meer informatie of om een klacht in te dienen, moeten gebruikers met voorrang contact opnemen met de klantenservice van de uitgever, zodat deze kan proberen een oplossing voor het probleem te vinden.

Per e-mail:contact@aispyer.com

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud en elementen van de Applicatie, van de Site en van de Services zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, de wetten die van toepassing zijn op tekeningen en modellen en / of alle andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de uitgever. Al deze rechten zijn voorbehouden aan de wereld als geheel.

De naam en het handelsmerk van de uitgever, de logo's, de tekeningen en modellen, alle gestileerde letters, beeldmerken en alle tekens die in de applicatie en / of de site worden afgebeeld, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de uitgever. Elk gebruik door de gebruiker van de bedrijfsnamen, handelsmerken en andere onderscheidende tekens van de uitgever is ten strengste verboden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De Uitgever verleent hierbij aan de Gebruiker een niet-exclusief recht om de Applicatie, de Site en de Services te gebruiken. Dit recht is strikt persoonlijk en kan onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen of overgedragen aan een derde partij. Dit recht wordt verleend voor de duur van het abonnement van de gebruiker op de applicatie of het bekijken van de site, en onder voorbehoud van volledige betaling voor alle betaalde services die door de gebruiker zijn besteld.

Behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever, mag de gebruiker de applicatie, de site en / of de services op geen enkele manier reproduceren, zoals:

Door een aanpassing te maken die op verzoek van het publiek beschikbaar wordt gesteld aan het publiek of anderszins, door de Applicatie, de Site en / of de Services, of van alle elementen die door de uitgever aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld en die worden beschermd of waarschijnlijk worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten;

Door het extraheren of hergebruiken, ook voor privé-doeleinden, van een aanzienlijk deel van de inhoud van de databases van de Uitgever;

Door op welke manier dan ook, herhaaldelijk en systematisch, inclusief voor privédoeleinden, enig deel, zelfs indien niet significant, van de inhoud van de Applicatie, van de Site en / of de diensten van de Uitgever te extraheren of te hergebruiken.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Uitgever hierbij de aansprakelijkheid af voor alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit de volgende omstandigheden:

Het niet naleven door de gebruiker van de instructies voor installatie, inbedrijfstelling en gebruik van de applicatie;

Eventuele verstoringen van de telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerken;

Elk gebruik van de applicatie en / of van de site via IT-apparatuur of -services van derden;

Computerinbraken of aanvallen die niet het gevolg zijn van een beveiligingsfout van de uitgever;

Ongevallen of natuurrampen die de elektriciteits- of telecommunicatienetwerken beïnvloeden (bijv .:overspanning, blikseminslag, storm, overstroming, vocht, brand, enz.);

Overmacht volgens de betekenis die door de Franse rechtbanken aan deze term is toegekend;

Elke handeling of nalatigheid van de gebruiker;

En elke gebeurtenis die de uitgever niet kan worden verweten.

13. ONTBINDING

De gebruiker kan dit contract op elk moment vóór de looptijd beëindigen zonder opgaaf van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen. Na dit te hebben gedaan, kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige compensatie of terugbetaling voor bestelde diensten.

De uitgever heeft het recht om een gebruikersaccount te deactiveren dat naar zijn mening in strijd is met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld als een gebruiker de applicatie heeft gedownload naar de mobiele terminal van een derde zonder toestemming van laatstgenoemde. Het deactiveren van de account wordt niet beschouwd als een schade voor de gebruiker, die hierdoor geen recht heeft op enige vergoeding of terugbetaling.

Bij het aflopen of ontbinden van het contract wordt een gebruikersaccount gedeactiveerd en worden de bijbehorende gegevens gewist; Gebruikers moeten daarom elke back-up van deze gegevens maken die zij nodig achten.

14. LINKS VAN DERDEN

De applicatie en / of de site kan links bevatten naar andere sites en services die niet worden gepubliceerd of beheerd door de uitgever, die niet aansprakelijk is voor de werking, de inhoud of enig element aanwezig op of verkregen via deze sites.

De implementatie van dergelijke links of de verwijzing naar informatie, artikelen of diensten die door een derde partij worden geleverd, kan en mag niet worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of impliciete goedkeuring door de uitgever van deze sites of van hun inhoud.

15. GEGEVENSBESCHERMING

Het gebruik van de applicatie, de site en / of de services door de gebruiker zal leiden tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens over de gebruiker.

Deze gegevensverzamelings- en -verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid van de uitgever.

16. NIEUWSBRIEF

a) De nieuwsbrief van de uitgever

Door het juiste vakje aan te vinken, stemmen gebruikers ermee in dat de uitgever hen een nieuwsbrief stuurt met informatie over zijn activiteit, met een frequentie en in een door de uitgever te bepalen vorm.

Door het juiste vakje aan te vinken, stemmen gebruikers er ook mee in om commerciële aanbiedingen van de uitgever te ontvangen voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de bestelde.

De Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde link te klikken in elk van de nieuwsbrieven.

b) Partner-nieuwsbrieven

Gebruikers die akkoord gaan met de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens (zoals hun e-mailadres) aan de externe partners van de uitgever, kunnen door deze partners uitgegeven nieuwsbrieven ontvangen, al dan niet commercieel, op de frequenties en in de vormen die door die partners worden gekozen. partners.

Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven door op de daarvoor bestemde link te klikken in elk van de nieuwsbrieven van de genoemde partners. Bij gebreke hiervan kunnen de gebruikers zich afmelden door rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers van de nieuwsbrieven.

De uitgever wijst hierbij aansprakelijkheid af voor de inhoud, de gegevens of de vorm van de door de partners verzonden nieuwsbrieven, ongeacht de door de gebruiker geleden schade. Elke claim moet rechtstreeks worden ingediend bij de uitgever van de nieuwsbrief.

18. NIETIGHEID

De rechten en plichten van de gebruiker onder deze algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar.

De uitgever mag zijn rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden vrijelijk overdragen, toewijzen, delegeren of uitbesteden, binnen de limieten die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

17. OVERDRACHT

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd in toepassing van een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank of autoriteit, worden ze geacht te zijn geschrapt en blijven de andere bepalingen van kracht.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

Als er een geschil ontstaat in verband met de inhoud, de interpretatie en / of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, kan de gebruiker besluiten zijn geschil met de uitgever voor te leggen aan een contractueel bemiddelingsproces of aan een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

In het geval dat dit bemiddelingsproces mislukt, of indien de gebruiker een procedure voor de rechter wil instellen, zijn de regels van de Amerikaanse wetgeving van toepassing.

De meest veilige en betrouwbare gsm-tracker voor Android

Disclaimer:

AiSpyer MAG ALLEEN VOOR LEGALE ACTIVITEITEN GEBRUIKT WORDEN. Het is een bewakingssoftware voor smartphones en tablets, die alleen mag door ouders worden gebruikt voor toezicht op hun kinderen, door werkgevers om hun eigen apparaten waarop werknemers werken te controleren en op een apparaat dat eigendom van jou is en met toestemming van de eigenaar van een apparaat.

Het nalaten hiervan zal waarschijnlijk leiden tot overtreding van de toepasselijke wetgeving, wat kan leiden tot hoge geldboetes en strafrechtelijke sancties, die aan de overtreder kunnen worden opgelegd. Jij dient met betrekking tot de wettigheid van het gebruik van de app op de manier zoals jij van plan bent om het gaan te gebruiken jouw eigen juridisch adviseur te raadplegen. Je moet dit doen voordat je je aanmeldt, downloadt, installeert en het gebruikt. Aispyer kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een gebruiker ervoor kiest om een apparaat te controleren waarvan de gebruiker niet weet dat het wordt gecontroleerd. Aispyer kan ook geen juridisch advies over het gebruik van de software geven.


Copyright © 2021 , AiSpyer Studio. All rights reserved.